Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

4 januari 2013

Machtsstrijd tussen rechters en OM

Het gemor onder de rechters neemt toe. Dat werd tijd, want van oudsher is het een slaafs volkje. Maar kennelijk is de maat vol. Rechters zien zich in toenemende mate gereduceerd tot productieslaven die naar de pijpen van het OM moeten dansen. Het OM speelt het spelletje ook slimmer. Opstelten en Teeven zijn nu eenmaal simpele crimefighters,  in de politiek regeert de waan van de dag en overheerst al sinds jaar en dag de neiging om harder te straffen en de rechtsbescherming uit te hollen. Het “Gesundes Volksempfinden” vindt een welwillend oor in Den Haag. Elke stem is er één, niet waar? Het strafrecht is mede daardoor gepolitiseerd en het wankele evenwicht tussen rechtsbescherming en rechtshandhaving is verstoord. Al wil de vice-president van het Hof Leeuwarden anders doen geloven, rechters klagen wel degelijk over de reeds ontstane werkdruk en het feit dat daardoor onverantwoorde keuzes moeten worden gemaakt. Het staat in niet mis te verstane bewoordingen in het manifest. In gewoon Nederlands zeggen rechters dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen. Dossiers kunnen niet altijd grondig worden bestudeerd en het horen van getuigen wordt soms geweigerd omdat het te veel tijd kost en het aanhouden van een zaak leidt […]
15 juni 2012

Aankondiging rechtbankverslagen

Rechtbankverslagen Vanaf donderdag 21 juni 2012 ga ik met een zekere regelmaat rechtbankverslagen publiceren. Rechtbankverslagen die afwijken van de gebruikelijke, omdat niet alleen de zaken zelf feitelijk worden belicht, maar ook het functioneren van de hoofdrolspelers in het strafproces wordt geanalyseerd. Het optreden van rechters, officieren van justitie en advocaten wordt aan een kritische en objectieve beoordeling onderworpen. Als gepromoveerd wetenschapper en voormalig raadsheer, die een waslijst van publicaties op zijn naam heeft staan, meen ik mij een dergelijke beoordeling te kunnen permitteren. Dit te meer omdat ik tal van rechters, officieren van justitie en advocaten tijdens hun rechtenstudie en daarna bij het houden van lezingen en het geven van cursussen, les heb gegeven Mijn kennis op het gebied van het strafrecht en het strafprocesrecht is dan ook onomstreden.
28 december 2011

Schending raadkamergeheim: Hoge Raad oordeelt dat OM en rechters in de fout zijn gegaan

Vanmiddag is er een persbericht uitgegaan in verband met een uitspraak van de Hoge Raad in een zaak waarin ik wegens schending van het raadkamergeheim terecht stond. Die uitspraak komt er – kort gezegd – op neer dat de strafvervolging en de diverse veroordelingen de schijn van partijdigheid hebben gewekt. De tekst van dit persbericht heb ik in hieronder staan. Omdat een persbericht per definitie beknopt moet zijn, licht ik de gang van zaken rond de uitspraak toe. Persbericht Hoge Raad zet streep door veroordeling voormalig raadsheer De Hoge Raad heeft een veroordeling van voormalig raadsheer Wicher Wedzinga wegens schending van het raadkamergeheim ongedaan gemaakt  (zie LJN: BU 3447). In een unieke en opmerkelijke uitspraak zegt het hoogste rechtscollege dat de vervolging en veroordeling van de ex-magistraat partijdig is geweest. Tegen Wedzinga, die als raadsheer was verbonden aan het Hof te Leeuwarden, is namelijk door datzelfde Hof vervolging bevolen en vervolgens heeft opnieuw datzelfde dat Hof hem in hoger beroep veroordeeld. En dat terwijl het Openbaar Ministerie aanvankelijk de zaak had geseponeerd. “Te bizar voor woorden”, aldus Wedzinga. Het Openbaar Ministerie heeft volgens de Hoge Raad verzuimd om een verzoekschrift in te dienen om de vervolging en berechting door andere rechters te laten plaatsvinden. Een […]
29 juli 2011

Haatzaaien op afstand

Wat de Amsterdamse rechtbank nog eens bevestigde was dat in kwesties die de vrijheid van meningsuiting raken, voor politici andere normen gelden dan voor “gewone” burgers. Die opvatting kwam bepaald niet als een donderslag bij heldere hemel en vindt steun in jurisprudentie van het EHRM. Maar zij is op goede gronden aanvechtbaar. Want een redenering die evenzeer verdedigbaar is die welke hierop neerkomt dat in tijden waarin er sprake is van een hevige tweespalt in de samenleving,  nu juist van politici mag worden verwacht dat zij zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn en zich in het maatschappelijk debat zorgvuldig uitlaten. Maar dit soort nunances zijn aan Wilders en andere populisten niet besteed.  Zij moeten het hebben van de vox populi en de mainstreammedia en grossieren dus in simpele, tot de verbeelding sprekende taal. De schandalige diskwalificatie “Kopvoddentax” van Wilders is inmiddels een begrip geworden. Nog even en het staat in de Van Dale. Populisten denken zwart-wit. Ze zetten zich af tegen de globalisering, de macht van de EU en het streven naar een multiculturele samenleving.Sentimenten waarin menigeen zich zal herkennen, mijzelf incluis. Ook vertalen zij een breed gedragen gevoel dat zich tegen het politiek-bestuurlijke establishment keert. De kleine kliek die zichzelf tot stijgend ongenoegen van de burger voortdurend […]