november 22, 2017

De dood van Mitch Henriquez en de redelijke toerekening

  De video geeft een redelijk accuraat beeld van de gang van zaken tijdens en na de arrestatie van Mitch Henriquez. We zijn inmiddels een tijd verder. Weliswaar moet de rechtbank nog het vonnis vellen, maar de zaak wordt inmiddels behandeld en het Openbaar Ministerie heeft zijn eis geformuleerd. Die eis luidt dat de  rechtbank toepassing geeft aan art. 9a Wetboek van Strafrecht. Dat komt erop neer dat de agenten worden schuldig verklaard, maar dat geen straf of maatregel wordt toegepast. Deze in de ogen van velen te milde strafeis, berust op het feit dat het Openbaar Ministerie van mening is dat de agenten zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de dood van Henriquez. Geen doodslag dus, ook geen dood door schuld en zelfs geen (zware) mishandeling de dood ten gevolge hebbende. Het Openbaar Ministerie achtte “slechts” mishandeling bewezen. De agenten zouden disproportioneel geweld hebben gebruikt, maar het overlijden van Henriquez was het gevolg van een acute stress stoornis, die volgens enkele deskundigen ook door de enkele aanhouding en het verzet en dus zonder het gebruik van geweld “kon” zijn veroorzaakt. Het woord “kon” heb ik tussen aanhalingstekens gezet. Niet voor niets, zoals […]
november 8, 2017

Beveiligd: The unmasking of Donald Trump (1): De merkwaardige zelfmoord van Peter Smith

Er is geen samenvatting omdat dit bericht is beveiligd.
oktober 13, 2017

Een advies met grote gevolgen voor de praktijk

Niet zelden blijft de wetgever in gebrek bij het ontwerpen van een regeling die een technisch-juridisch ingewikkelde materie betreft. Een voorbeeld hiervan is de regeling die wordt gebruikt om een verdachte die een dadelijk uitvoerbare voorwaarde heeft overtreden, hangende het hoger beroep voor de rechter te brengen om de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf te bevelen. Mag een rechter de vrijheidsbeneming van een verdachte bevelen op basis van een vonnis dat niet onherroepelijk is? Over die – ook voor de praktijk – belangrijke rechtsvraag heeft AG Knigge onlangs een doorwrocht advies geschreven, dat menig praktijkjurist zich eigen zou moeten maken. Dat advies heeft de juridische status van een vordering tot cassatie in het belang der wet. Het is dus “ook” voorlopig. De Hoge Raad kan er anders over denken. Maar dat zou mij verbazen. Zijn advies is meer dan verdedigbaar. Het is overtuigend en de Hoge Raad zal het volgen. De vordering is gericht tegen een beslissing van de rechtbank Gelderland van 2 februari 2016 waarbij de gedeeltelijke tenuitvoerlegging is gelast van een eerder door diezelfde rechtbank grotendeels voorwaardelijk opgelegde straf, te weten jeugddetentie. Om misverstanden te vermijden dient voorop te worden gesteld dat het slechts ten dele de bevoegdheid van […]
augustus 16, 2017

Webinar Trump: tickets

Donald Trump is in menig opzicht een bijzonder persoon. Dat was hij al voordat hij president werd. Als president is hij zonder meer uniek te noemen. Er gaat geen dag voorbij of er duiken nieuwe problemen op. Het zijn er teveel om op te noemen. Daarom slechts enkele voorbeelden: Is er sprake van een soort samenzwering geweest tussen Trump en/of zijn campagneteam met de “Russen” om Hillary Clinton te verslaan? Hoe zit het met zijn zakelijke belangen? Wat houdt de Mueller-probe in? Wat wordt eigenlijk onder collusion verstaan? En hoe verloopt een impeachment procedure? Trump heeft de Verenigde staten en in zekere zin ook de wereld in een morele, politieke, juridische en militaire crisis gestort. Op 22 september a.s. wordt er een webinar door mij gegeven waarin u een uniek overzicht krijgt van de belangrijkste ontwikkelingen die zich nu en mogelijk in de toekomst zullen voordoen. Meer informatie vindt u op mijn Facebookpagina. Voor slechts 10 euro bent u erbij. Inschrijving Betaal via ideal