november 8, 2018

Gevangenneming tegen verdachten in voorarrest

Met enige regelmaat zorgt de regeling van het voorarrest voor juridische puzzels. Zo ook in de zaak die leidde tot de vordering tot cassatie in het belang der wet van 6 november 2018. Voordat ik de conclusie van de AG bespreek, is het van belang op te merken dat in het bijzonder voor regelingen die vrijheidsbeneming betreffen van belang is dat er minst genomen zo weinig mogelijk onduidelijkheid bestaat over de interpretatie en daarmee de toepassing van de regeling. Rechtseenheid, rechtszekerheid en rechtsbescherming vereisen in een land dat zich erop voorstaat een rechtsstaat te zijn, dat het opleggen van voorarrest niet tot willekeur leidt. Alleen daarom al is het een goede zaak dat de AG het voortouw neemt, als er wel verschil van opvatting is. En bij voorlopige hechtenis is cassatie in het belang der wet niet zelden het aangewezen middel. De vordering van de AG richtte zich tegen een beschikking van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Uit die beschikking blijkt dat het Hof de opvatting huldigt dat een bevel tot gevangenneming niet mogelijk is wanneer de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt. Zelfs niet indien die voorlopige hechtenis voor een ander feit is opgelegd. Aan die opvatting ligt een discutabele interpretatie […]
oktober 10, 2018

De wraking gewraakt

Op 25 september 2018 wees de Hoge Raad een arrest waarin regels worden gesteld voor de wraking als middel om partijdige rechterlijke beslissingen te voorkomen. Die regels snoeren het gebruik van dat middel in. Kennelijk heeft de Hoge Raad genoeg van de vloedgolf van wrakingsverzoeken, die in de ogen van menigeen vooral bedoeld zijn om de behandeling te vertragen. Misbruik van recht, zou je kunnen zeggen. Maar de uitspraak wordt, zo meen ik, door menig jurist misverstaan. Daarom is enige opheldering vereist. In de zaak ging het niet om wraking van de zittingsrechter, maar om wraking van de wrakingskamer. Het verzoek om wraking van die kamer werd “buiten behandeling gesteld” omdat het naar het oordeel van de wrakingskamer niet was bedoeld om de partijdigheid van de wrakingskamer aan de kaak te stellen, maar om uitstel te krijgen. En daarvoor is wraking niet bedoeld. En dat niet alleen: een voortvarende behandeling is ook in het belang van de verdachte, die immers onder de druk van een strafvervolging staat. Behandeling binnen een redelijke termijn eist soms zijn tol. De wrakingskamer van het Hof ging zelfs nog verder door te overwegen: “Vanwege dit misbruik zal de wrakingskamer tevens bepalen, dat volgende wrakingsverzoeken tegen […]
maart 2, 2018

Beveiligd: De ‘perjury trap” als opsporingsmiddel

Er is geen samenvatting omdat dit bericht is beveiligd.
februari 5, 2018

The Russia Probe: webinar

Op 11 maart a.s. verzorg ik een inleidende webinar over The Russia Probe. Dat is het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Middels een systematische en ingenieuze campagne heeft Rusland vanaf 2014 gepoogd het vertrouwen in de Amerikaanse democratische instituties te ondermijnen en de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. Opvallend was dat het vizier vooral werd gericht op Hillary Clinton, terwijl de excentrieke vastgoedmagnaat en entertainer Donald Trump werd gesteund. Dat was verdacht, ook al omdat Trump en leden van zijn campagneteam sterke financiële banden hadden met Rusland. Het onderzoek richtte zich mede hierom steeds meer op Donald Trump, die verrassend de verkiezingen won. Naar de mening van vele deskundigen is de Russiaprobe het belangrijkste onderzoek in de Amerikaanse geschiedenis. Een onderzoek dat vermoedelijk verstrekkende gevolgen zal hebben. Zo wordt een impeachment van president Donald Trump bepaald niet uitgesloten en zelfs een strafrechtelijke veroordeling behoort volgens juridische experts, tot de mogelijkheden. Het zou gaan om de grootste samenzwering aller tijden. “Russiagate” wordt vergeleken met “Watergate”, het schandaal dat Richard Nixon dwong tot aftreden. Maar het gaat verder en is veel ingrijpender. Over dit onderzoek geef ik een aantal webinars. Op 11 maart ga ik in op de levensloop van Trump, […]